Terms

Door inschrijving op dit event verklaart ondergetekende dat hij/zij noch de feitelijke vereniging SUPFORLIFE – SUP4Life (hierna: “SFL”) noch één van de aan SFL  gelieerde natuurlijke personen noch één van de medewerkers van SFL of van één van de aan SFL gelieerde rechtspersonen, aansprakelijk zal stellen voor schade van welke aard dan ook die ondergetekende eventueel lijdt als gevolg van deelname aan het event SUPFORLIFE ten datum van 19/12/202,. Verder verklaart ondergetekende dat hij/zij zich in goede staat van gezondheid bevindt en zich bewust is van de eventuele fysieke nadelen die deze SUP (Stand UP Paddle ) – tour met zich kunnen meebrengen.